ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

 
Από τον Τάκη Αλεξανδράκη λάμβάνω πολύτιμες πληροφορίες. Οι περισσότερες αφορούν την συνεχή ΄΄κακοποίηση΄΄ των πολιτών με αναπηρία, από τον κρατικό μηχανισμό και την πολιτική αδιαφορία ή αδεξιότητα.
Πόσοι αιώνες θα περάσουν ώστε τα αυτονόητα να πάωουν να αποτελούν αιτήματα;
Ρωτάω και ξαναρωτάω σε όλες τις αναρτήσεις που αφορούν την προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών, σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα.
Αναρτώ το δελτίο που έστειλε   Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας στους δήμους με

Θέμα: Υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξασφάλιση πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα όσων αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα '

'Το Δ.Σ. του Σωματείου υπενθυμίζει την υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με ειδικές ανάγκες.

   Επίσης επιθυμεί να λάβει έγγραφη απάντηση για το ποια είναι η κατάσταση προσβασιμότητας των παραλιών των Δήμων της Λακωνίας από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε Δήμου.

Ακολουθεί το κείμενο από την εφημερίδα της κυβερνήσεως όπως δημοσιεύτηκε.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−
2009 (ΦΕΚ 792/29−4−2009 τ.Β΄) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εσωτερικών.


Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/ 15−4−2009 (ΦΕΚ 792/29−4−2009 τ.Β΄) κοινή απόφασή μας περί απ’ ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α΄ Βαθμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.» μεταξύ της 5ης και 6ης παρα− γράφου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία ορίζεται ως εξής:

«Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο. Τ. Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτη− ση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρη− στών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:

α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής
γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.
δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επι− φάνεια
ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ’ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ.
στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγι− στη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8%
ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και
η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτη− σης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
ΣΣ. Θα έπρεπε να υπάρχει αφήγηση ώστε να απευθύνεται και σε πολίτες με προβλήματα όρασης.


Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοι− νοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης.

Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) του− λάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά η παραπάνω απόφασή μας ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

                                                                             Μετά Τιμής Εκ του Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.